"Bydgoska konferencja Onkologiczno-Urologiczna"

Wydarzenie zakończone

21.10.2023 r., Bydgoszcz

Zapisz się

Podstawowe informacje
Zezwalam na wysyłkę powiadomień SMS.
Zezwalam na wysyłkę wiadomości Email.
Przygotuj fakturę.

Potwierdź rezerwację

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu przez firmę JMJ Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bachmacka 6 / 49. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie wglądu do moich danych i dokonywaniu ich zmian.

Administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych będzie JMJ Sp. z o.o. ul. Bachmacka 6 / 49 02-647 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenie rejestracji jako uczestnika, informowania o Konferencjach i Zjazdach organizowanych przez firmę JMJ Sp z o.o., na podstawie Twojej zgody wyrażonej w formie wyraźnego działania (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO) oraz w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit.f) RODO). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dokonania rejestracji jako uczestnika oraz informowania o organizowanych Konferencjach i Zjazdach lub do odwołania zgody, a po upływie tego okresu lub odwołaniu zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazać podmiotom powiązanym jako zleceniodawcy dla JMJ Sp. z o.o. Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, np. firmy informatyczne, prawnicze oraz w razie takiej konieczności, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów. Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo ochrony danych osobowych. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@jmjbiznes.pl lub pisemnie na ww. adres naszej siedziby. Decyzje dotyczące udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.